projects

ระบบท่อ

PIPELINE SYSTEM

02 February 2019 | 01:47pm

รายละเอียดโครงการ

โครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ใน 70 ตำบล 22 อำเภอ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นบริเวณคลังน้ำมันสระบุรี ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) โดยจะวางท่อน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ตามถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แล้วแยกขึ้นเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงคลังน้ำมันขอนแก่น บริเวณตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท

 

Pipeline Project 

Pipeline Project


วิธีการวางท่อขนส่งน้ำมัน


 

Pipeline Project


แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน


ในกรณีที่ประชาชนพบเหตุน้ำมันรั่วไหล ให้ประชาชนรีบออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันที ห้ามกระทำการใดที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน เพราะอาจทำฝห้เกิดไฟลุกได้ และควรโทรแจ้งทางผู้ดูแลโครงการให้เร็วที่สุด โดยมีแผนปฏิบัติเพื่อรับทือกับสถาณการณ์และระงับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้

 

Pipeline Project