History

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกจิพลังงาน ได้ส่งเสริมให้มีการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมัน ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง ทำให้ ราคาน้ำมันในภูมิภาคใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ มากขึ้น ลดความสูญเสียและช่วยอนุรักษ์พลังงาน ท้ังยังช่วยลดปัญหาด้าน การจราจรและความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ดำเนินงาน โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2558

13 สิงหาคม
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3) เห็นชอบ ผู้ประกอบการรายเดิม หรือผู้ค้าน้ำ มัน หรือ เอกชนรายอื่นเป็นผู้ลงทุนในโครงการขยาย ระบบการขนส่งน้ำ มันทางท่อไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ตุลาคม
ก่อตั้งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ ทีพีเอ็น ดำเนินงาน โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2559

8 เมษายน
ยื่นข้อเสนอขอเป็นผู้ลงทุน ก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำ มัน โดยเชื่อมต่อจากคลังน้ำ มันสระบุรี ของบริษัท THAPPLINE ต่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 สิงหาคม
ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้เชื่อมต่อโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเข้ากับระบบของบริษัท THAPPLINE ที่คลังน้ำ มันสระบุรี
31 สิงหาคม
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมธุรกิจพลังงานในการเชื่อมต่อโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2560

23 พฤษภาคม
ลงนาม MOU กับบริษัท THAPPLINE ในการเชื่อมต่อโครงการขยายระบบ การขนส่งน้ำ มันทางท่อไปยังภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2562

19 กันยายน
ลงนามสัญญาเช่าที่ดินและ Pipeline Connection Agreement ร่วมกับ THAPPLINE

2563

28 มกราคม
ลงนาม “บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ไปสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของ Thappline” ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอมินัล จำกัด
5 กุมภาพันธ์
• พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมัน ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยัง สปป. ลาวและประเทศจีนตอนใต้” ร่วมกับ บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (CPP) Eneco Dynamic Public Company และ Sitthi Logistic Lao Compamy Limited

Media Content