Executive team

Executive team

กรรมการผู้จัดการ
คุณลือชัย สุดสาคร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
คุณพงษ์พิพัฒน์ พริ้งสกุล
ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการ การค้าและวางแผน
คุณคามิน เนตรวงษ์
ผู้อำนวยการ การค้าและวางแผน
ผู้อำนวยการ การเงินและบัญชี
คุณสโรชา พยุงพงศ์สานนท์
ผู้อำนวยการ การเงินและบัญชี