เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช) ครั้งที่ 3/2558 มีมติให้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้าน้ำมันหรือ บริษัทเอกชนอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังโครงการภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรี จากหน่วยงานราชการในการเช่าที่ดินตามแนวถนนในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมและในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำมัน ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ลดต้นทุนค่าขนส่ง ลดความสูญเสียและช่วยอนุรักษ์พลังงานทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านการจราจรและความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน