Executive team

Executive team

กรรมการผู้จัดการ
คุณลือชัย สุดสาคร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ สายการค้าและพัฒนาธุรกิจ
-
ผู้อำนวยการ สายการค้าและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการ สายงานโครงการ
ผู้อำนวยการ สายงานโครงการ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์
คุณปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณสโรชา พยุงพงศ์สานนท์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน