NEWS & ACTIVITY

ก่อตั้งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)

ก่อตั้งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)
บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงนาม MOU กับกรมธุรกิจพลังงาน

ลงนาม MOU กับกรมธุรกิจพลังงาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MOU) กับกรมธุรกิจพลังงาน

TPN จับมือ Thappline ลงนาม MOU เชื่อมต่อท่อฯ

TPN จับมือ Thappline ลงนาม MOU เชื่อมต่อท่อฯ
ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมต่อและการดำเนินงานขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดขอนแก่น (MOU)

มติเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ

มติเห็นชอบ EIA ของโครงการฯ
ได้รับมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ