“สังคมต้นแบบ” เพื่อสร้างโอกาสแก่น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ดูเเลโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย อายุตั้งแต่ 2-4 ขวบ เนื่องจากพื้นที่ลำสนธิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ทำไร่อ้อย รับจ้าง คนงาน เลี้ยงสัตว์ จึงทำให้ไม่มีเวลาดูเเลลูกหลาน จึงเป็นปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเด็กเป็นอนาคตของชาติ และโอกาสนั้นไม่ได้นั่งรอแล้วจะมาถึง ดังนั้น TPN ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ขอร่วมเป็นสังคมต้นแบบเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเด็กๆ จึงมอบทุนสนับสนุน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  นอกจาก TPN เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างให้สังคมแข็งแกร่งขึ้นแล้ว ยังขอเป็นกระบอกเสียงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน  โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

สามารถติดตามได้ที่ Facebook page: ศพด.อบต.เขาน้อย https://www.facebook.com/ศพดอบตเขาน้อย-1721739028038973/