ลงนาม MOU กับกรมธุรกิจพลังงาน

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MOU) กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อพัฒนาโครงการฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตให้แก่ TPN เพื่อจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว  และให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ดังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

TPN have signed the MOU with Ministry of Energy

รูปภาพ: บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ลงนาม MOU กับกรมธุรกิจพลังงาน