ร่วมมอบเงินสนับสนุน

ร่วมมอบเงินสนับสนุน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณสันติภาพ ผุดผ่อง  ผู้จัดการส่วนมวลชนสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเมืองเพีย ซึ่งเป็นโครงการมุ่งเน้นให้พสกนิกรมีอาชีพสร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ขจัดยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี การสร้างสมานฉันท์ของคนในชุมชน การร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดี พลังเหล่านี้ หากปรากฏมากขึ้นจะทำให้สังคม และชุมชนนั้นๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง