ก่อตั้งบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN)

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการฯ จะทำการเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งน้ำมันเดิมของ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) จากสถานีสระบุรีถึงสถานีปลายทางที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางรวมประมาณ 342 กิโลเมตร