projects

ระบบคลัง

Terminal System

13 June 2019 | 03:15pm

แผนผังคลังน้ำมันขอนแก่น

คลังน้ำมันขอนแก่นตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 202 ไร่ (32.3 เฮกตาร์) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  คลังน้ำมันขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้าของบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศ เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด  บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายน้ำมันให้กับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและส่งออกไปยัง สปป. ลาว โดยการขนส่งผ่านระบบท่อ ความจุคลังน้ำมันอยู่ที่ 142 ล้านลิตร และสามารถกระจายน้ำมันได้สูงสุด 8 คันรถบรรทุกต่อครั้ง นอกจากนี้ TPNมีแผนการสร้างถังเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อเก็บ B-100 และเอทานอล พร้อมกับระบบฉีดและผสมอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95 และไบโอดีเซล

นอกจากนี้ TPN ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งระบบ Vapor Recovery Unit (VRU) เพื่อควบคุมไอระเหยที่ปล่อยออกมาและป้องกันไม่ให้ไอแพร่กระจายไปในอากาศซึ่งจะช่วยลดมลพิษ และระบบท่อสามารถขนส่งน้ำมันได้หลายชนิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งปิโตรเลียม อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษจากการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงปัญหาพลังงานและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย