เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

Job Description

งานบัญชีด้านเจ้าหนี้

 • จัดทำใบสำคัญซื้อ/จัดทำใบสำคัญจ่าย
 • บันทึกบัญชีประจำวัน
 • จำทำรายงานภาษี ภงด3, ภงด53 และรายงานภาษีซื้อ แบบภพ.30 พร้อมยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต
 • จัดทำเคลียร์เงินสดย่อยพนักงาน/เคลียร์เงินทดรอง
 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านบัญชีลูกหนี้

 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน
 • บันทึกรับชำระหนี้ในระบบ และตัดชำระหนี้
 • จัดทำใบสำคัญรับ และแนบเอกสารประกอบ
 • จัดทำรายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระ/ติดตามหนี้ที่ครบกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีขาย

Job Specification

 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • สามรถจัดทำรายงานภาษี ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Formula / SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ